Data privacy verklaring

 

1. Privacy in een oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende instructies geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Meer informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring, die in deze tekst is opgenomen.

Gegevensverzameling op onze website

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de websitebeheerder. De contactgegevens vindt u in het colofon van deze website. De contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons meedeelt. Dit kunnen bv. gegevens zijn die u invult op een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd geopend). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 

 • Volgens Art. 15 DSGVO het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is gespecificeerd

 • Volgens Art. 16 DSGVO het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in de mate die daarin is gespecificeerd

 • Volgens Art. 17 DSGVO het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen, tenzij verdere verwerking

  • over de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting en informatie; 

  • om aan een wettelijke verplichting te voldoen;

  • noodzakelijk is om redenen van algemeen belang of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; 

 • Volgens Art. 18 DSGVO het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen, tenzij verdere verwerking

  • de juistheid van de gegevens wordt door u ontkend; 

  • de verwerking is onwettig, maar u weigert het te verwijderen; 

  • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of

  • Zie volgens Art. 21 DSGVO hebben bezwaar gemaakt tegen de verwerking;

 • Volgens art. 20 DSGVO het recht om uw persoonlijke gegevens, die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gemeenschappelijke en machinaal leesbare vorm te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te eisen;

 • Volgens Art. 77 DSGVO het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthouder op uw gebruikelijke woon- of werkplaats of op ons hoofdkantoor.

 

Analyseprogramma’s en programma’s van derden

Bij uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet tot u teruggeleid worden U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of ze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden om bezwaar in te dienen.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring lichten we toe welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Verder leggen we ook uit hoe en met welk doel dat gebeurt.

We wijzen erop dat de overdracht van gegevens via het internet (bv. bij communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. De gegevens kunnen niet volledig worden beschermd tegen toegang door derden.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

markilux GmbH + CO.KG

Hansestrasse 53

48282 Emsdetten - Duitsland

Telefoon: +49 (0) 25 72 / 15 31-0

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen enz.).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Heel wat procedures voor gegevensverwerking zijn uitsluitend mogelijk nadat u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. U kunt een eerder gegeven toestemming steeds intrekken. Dat kunt u ons zonder verdere formaliteiten gewoon via e-mail laten weten. De rechtmatigheid van de tot de herroeping verwerkte gegevens wordt niet beïnvloed door de herroeping.

Recht tot indiening van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar ons bedrijf gevestigd is. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar machineleesbaar formaat. Als u wenst dat de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, dan gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke content, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder stuurt, maakt deze pagina gebruik van een SSL- resp. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van “http://” naar “https:/” verandert en aan het vergrendelingspictogram in uw browserregel.

Wanneer de SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons bezorgt niet door derden ingezien worden.

Gecodeerde betalingen op deze website

Indien na afsluiting van een overeenkomst waarvoor moet worden betaald een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer bij domiciliëring) door te geven, dan zijn deze gegevens vereist voor de afwikkeling van de betalingen.

Het betalingsverkeer via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, domiciliëringsprocedure) verloopt uitsluitend via een gecodeerde SSL- resp. TLS-verbinding. Een gecodeerde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser van “http://” naar “https:/” verandert en aan het vergrendelingspictogram in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen door u bezorgde betalingsgegevens niet door derden ingezien worden.

Informatieverstrekking, blokkering, verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u op elk gewenst moment het recht om kosteloos geïnformeerd te worden over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking. U heeft desgevallend ook het recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hierover en bij verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u zich te allen tijde tot ons richten via het adres vermeld in het colofon.

Bezwaar tegen commerciële e-mails

Hierbij wordt het gebruik van in het kader van de impressumverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiemateriaal betwist. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld via spam.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Johannes Meibers

markilux GmbH + CO. KG

Hansestrasse 53

48282 Emsdetten - Duitsland

Telefoon: +49 (0) 25 72 / 15 31-0

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De websites gebruiken soms zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessie-cookies”. Aan het einde van uw bezoek worden deze automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen tot u ze zelf verwijdert.Met deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgend bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht telkens wanneer er cookies worden geplaatst en dat ze alleen op individuele basis worden toegestaan. U kunt uw browser ook zo instellen dat ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet worden toegestaan en dat ze automatisch worden verwijderd zodra u de browser sluit. Wanneer u cookies uitschakelt, kan dat de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) noodzakelijk zijn, worden op basis van art. 6, lid 1, onderonder f, AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een optimale prestatie van zijn diensten zonder technische fouten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van deze pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 

 • browsertype en browserversie

 • gebruikt besturingssysteem

 • referrer-URL

 • hostnaam van de computer die toegang krijgt

 • tijdstip van de serveraanvraag

 • IP-adres

 

Deze gegevens worden niet samengebracht met andere gegevensbronnen.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onderonder f, AVG dat de verwerking van gegevens voor het nakomen van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Indien u ons via het contactformulier aanvragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u daarin vermelde contactgegevens, bewaard voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele bijkomende vragen. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de markilux-vakpartner die verantwoordelijk is voor de behandeling van de regionale markt.

De verwerking van de op het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt zodoende uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, onderonder a, AVG). U kunt een eerder gegeven toestemming steeds intrekken. Dat kunt u ons zonder verdere formaliteiten gewoon via e-mail laten weten. De rechtmatigheid van de processen voor de gegevensverwerking die tot het moment van intrekking van de toestemming hebben plaatsgevonden, blijft onverminderd van kracht.

De door u op het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons tot u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens vervalt (bijv. nadat de bewerking van uw aanvraag is afgesloten). Dwingende wettelijke voorschriften, met name bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

Gebruik van Salesforce

We gebruiken de cloudsoftware van de aanbieder Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, voor prijsaanvragen, contact-, afspraak- en terugbelverzoeken en de opslag van de schermconfiguraties in de configurator ten behoeve van onze interne organisatie.   

Salesforce is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt zodoende een extra garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt gevolgd, voor zover gegevens in de VS worden verwerkt (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active).     

Kijk op https://www.salesforce.com/nl/company/privacy/ voor meer informatie over Salesforce Service Cloud en over de verwerkte gegevens.     

Chatbot

Wij maken gebruik van de diensten van Pipedrive OÜ. Wanneer u de chatbot-tool van Pipedrive OÜ gebruikt, worden uw gegevens uit het chatproces, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, door Pipedrive opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen, totdat u wordt gevraagd of het doel van de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Dwingende wettelijke voorschriften, met name bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.Pipedrive verwerkt uw gegevens als gegevensverwerker alleen in overeenstemming met onze instructies als gegevensbeheerder.  . 

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. De hiervoor ingevoerde gegevens gebruiken we uitsluitend voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden opgegeven. Anders zullen we de registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen in bijvoorbeeld de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken we het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u via deze weg te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder onder a, AVG). U kunt een door u gegeven toestemming op elk moment intrekken. Dat kunt u ons zonder verdere formaliteiten gewoon via e-mail laten weten. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft onverminderd van kracht.

De bij de registratie geregistreerde gegevens worden door ons opgeslagen, zolang u op onze website geregistreerd bent en worden vervolgens gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

Verwerking van gegevens (gegevens m.b.t. klanten en overeenkomsten)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de motivering, de inhoudelijke vormgeving of de wijziging van de rechtsverhouding (bestandsgegevens). Dit vindt plaats op grond van art. 6, lid 1, onderonder b, AVG welke de verwerking van gegevens tot nakoming van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens over de manier waarop onze website wordt gebruikt (gebruiksgegevens), verzamelen, verwerken en gebruiken we alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de dienst of af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden gewist nadat de opdracht is afgesloten of de relatie is beëindigd.Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

Gegevensoverdracht bij afsluiting van de overeenkomst voor onlineshops, handelaars en verzending van goederen

We verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit in het kader van de afhandeling van de overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de ondernemingen belast met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling belast met de afwikkeling van de betalingen. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen wanneer u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd. Uw gegevens worden, bijv. voor reclamedoeleinden, niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onderonder b, AVG welke de verwerking van gegevens tot nakoming van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Gegevensoverdracht bij afsluiting van de overeenkomst voor diensten en digitale content

We verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit in het kader van de afhandeling van de overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling belast met de afwikkeling van de betalingen.

Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen wanneer u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd. Uw gegevens worden, bijv. voor reclamedoeleinden, niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, onderonder b, AVG welke de verwerking van gegevens tot nakoming van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

5. Analyseprogramma's en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee de manier waarop u de website gebruikt kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. 

De Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, onderonder f, AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn onlineaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan de verzending naar de Verenigde Staten door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten van de website op te stellen en om aan de websitebeheerder verdere diensten te leveren die te maken hebben met het gebruik van de website en het gebruik van internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Plug-in voor browsers

U kunt uw browser zo instellen dat cookies niet worden opgeslagen, maar wij willen u er graag op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien ook verhinderen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google worden bezorgd en door Google worden verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen verzameling van gegevens

U kunt verhinderen dat uw gegevens door Google Analytics worden geregistreerd door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-outcookie geplaatst, die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van ordergegevens

We hebben met Google een overeenkomst afgesloten over de verwerking van ordergegevens en implementeren de strikte eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics ten volle.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld die informatie bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerelateerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet naar een specifiek persoon worden herleid. U kunt deze functie te allen tijde via de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals weergegeven onder het punt “Bezwaar tegen registratie van gegevens”.

Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing aangemaakte reclamedoelgroepen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick te koppelen. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op basis van uw vroegere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. smartphone) aan u zijn aangepast, ook op een van uw andere eindapparaten (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u een desbetreffende toestemming hebt verleend, dan koppelt Google met dit doel uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Op die manier kunnen op elk eindapparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden getoond.

Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics Google-geverifieerde ID’s van de gebruikers die tijdelijk aan onze Google Analytics-data worden gekoppeld om doelgroepen voor advertenties op verschillende apparaten te definiëren en te creëren.

U kunt de apparaatoverkoepelende remarketing/targeting permanent uitschakelen door in uw Google-account gepersonaliseerde reclame te deactiveren. Gebruik daarvoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De geregistreerde gegevens in uw Google-account worden uitsluitend samengevoegd op basis van uw toestemming die u bij Google kunt geven of intrekken (art. 6, lid 1,onder a, AVG). Bij procedures van gegevensverzameling die niet in uw Google-account zijn samengevoegd (bv. omdat u geen Google-account hebt of omdat u bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), baseert de verzameling van de gegevens zich op art. 6, lid 1, onder onder f, AVG. De gerechtvaardigde interesse vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder voor reclamedoeleinden interesse heeft in de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers.

Verdere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. . AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken we het zogeheten “conversion tracking”.Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor conversion tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de bezoeker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog geldig, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Iedere klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van klanten van AdWords worden gevolgd. De met behulp van de conversioncookies verzamelde informatie dient om ‘conversion tracking’-statistieken op te stellen voor klanten van AdWords die conversion tracking hebben ingesteld. De klanten ontvangen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een pagina werd doorgestuurd die voorzien is van een tag voor conversion tracking. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer u niet aan de tracking wilt meedoen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de cookie van Google Conversion Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen gewoon te deactiveren. U wordt dan niet meer in de ‘conversion tracking’-statistieken opgenomen.

De conversioncookies worden opgeslagen op basis van art. 6, lid 1, onderonder f, AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn onlineaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google: https://www.google.nl/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht telkens wanneer er cookies worden geplaatst en dat ze alleen op individuele basis worden toegestaan. U kunt uw browser ook zo instellen dat ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet worden toegestaan en dat ze automatisch worden verwijderd zodra u de browser sluit. Wanneer u cookies uitschakelt, kan dat de functionaliteit van deze website beperken.

Dynamic Yield

We maken gebruik van de diensten van Dynamic Yield Ltd. Met de personalisatietool Dynamic Yield wordt ons onlineaanbod geoptimaliseerd om van uw bezoek aan onze website door middel van gerichte aanbevelingen en inhoud een persoonlijke ervaring te maken. Daarbij gebruiken we de door u op de website geraadpleegde inhoud om u relevante content aan te bevelen. Voor dat doeleinde registreert Dynamic Yield gepseudonimiseerde informatie over uw gebruiksactiviteiten op onze website. Daarbij worden cookies gebruikt, aan de hand waarvan uitsluitend gepseudonimiseerde informatie onder een willekeurig gegenereerde ID (pseudoniem) wordt opgeslagen. Identificatie van specifieke personen is daarom niet mogelijk. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze registratie door op deze link te klikken en de opt-out te bevestigen. Er wordt een opt-outcookie geplaatst, die de toekomstige registratie van gegevens over uw bezoek aan deze website verhindert.

Bovendien vindt u meer informatie over de gebruikte trackingtechnologie via de volgende link: https://www.dynamicyield.com/privacy-policy/.

Facebook Pixel

Met het oog op de conversiemeting maakt onze website gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Zo kan het gedrag van de websitebezoekers worden gevolgd, nadat ze naar de website van de aanbieder zijn gestuurd door op een Facebookadvertentie te klikken. Hierdoor kan de doeltreffendheid van Facebookreclame voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geëvalueerd en kunnen toekomstige reclameacties worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website. We kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat ze gekoppeld kunnen worden aan het respectieve gebruikersprofiel en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, overeenkomstig het Beleid inzake gegevensgebruik van Facebook. Daardoor kan Facebook het plaatsen van advertenties op Facebookpagina’s en buiten Facebook mogelijk maken. Op dit gebruik van de gegevens kunnen wij als websitebeheerder geen invloed uitoefenen.

In de privacyverklaring van Facebook vindt u aanvullende informatie over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie “Custom Audiences” in de advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Hiervoor moet u aangemeld zijn op Facebook.

Hebt u geen Facebookaccount, dan kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook via de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we uw e-mailadres nodig en informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en hebt ingestemd met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven we niet aan derden door.

De in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1,onder a, AVG). De verleende toestemming om gegevens, inclusief het e-mailadres, op te slaan en te gebruiken om de nieuwsbrieven te verzenden, kunt u op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "Afmelden "in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de processen voor de gegevensverwerking die reeds hebben plaatsgevonden, blijft onverminderd van kracht.

Uw gegevens die voor de nieuwsbrief aan ons zijn verstrekt, worden door ons opgeslagen totdat u zich voor de nieuwsbrief uitschrijft en na uw afmelding van de nieuwsbrief gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte), worden hierdoor niet beïnvloed.

CleverReach

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het verzenden van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & #x26; Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u voor het ontvangen van de nieuwsbrieven hebt ingevoerd (bijv. e-mailadres), worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Dankzij onze met CleverReach verstuurde nieuwsbrieven kunnen we het gedrag van de ontvangers van onze nieuwsbrief analyseren. Hierbij kan o.a.worden geanalyseerd hoeveel ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak welke link in de nieuwsbrief werd aangeklikt. Met behulp van het zogenoemde conversion tracking kan bovendien worden geanalyseerd of na het aanklikken van de link in de nieuwsbrief een vooraf gedefinieerde activiteit (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden. Ga voor meer informatie over de gegevensanalyse via CleverReach-nieuwsbrieven naar: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

De verwerking van de gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1,onder a, AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door de nieuwsbrief op te zeggen. De rechtmatigheid van de processen voor de gegevensverwerking die reeds hebben plaatsgevonden, blijft onverminderd van kracht.

Indien u geen analyse door CleverReach wenst, moet u de nieuwsbrief opzeggen. Hiervoor stellen wij in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link ter beschikking. Daarnaast kunt u de nieuwsbrief ook rechtstreeks op de website opzeggen. 

Uw gegevens die voor de nieuwsbrief aan ons zijn verstrekt, worden door ons opgeslagen totdat u zich voor de nieuwsbrief uitschrijft, en worden na uw afmelding voor de nieuwsbrief zowel van onze servers als van de servers van CleverReach gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte), worden hierdoor niet beïnvloed.

Meer informatie vindt u in de privacybepalingen van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Sluiten van een overeenkomst voor de verwerking van ordergegevens

We hebben met CleverReach een overeenkomst afgesloten over de verwerking van ordergegevens en implementeren de strikte eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van CleverReach ten volle.

7. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde website YouTube. Beheerder van de website is YouTube, LLC,  901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Wanneer u op uw YouTube-account bent ingelogd, geeft u YouTube de mogelijkheid uw surfgedrag rechtstreeks in verbinding te brengen met uw persoonlijke profiel. Dit kan u voorkomen door u bij uw YouTube-account af te melden.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1, onderonder f, AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Google Web Fonts

Voor de uniforme weergave van lettertypes maakt deze website gebruik van zogenoemde Web Fonts, die door Google worden aangeboden. Bij het openen van een pagina laadt de browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daarvoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor komt Google te weten dat via uw IP-adres onze website werd bezocht. Google Web Fonts wordt gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1, onderonder f, AVG.

Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt er een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Deze dienst wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons onlineaanbod en om de door ons op de website vermelde plaatsen makkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6, lid 1, onderonder f, AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

8. Betaaldienst

PayPal

Op onze website bieden we onder andere betaling aan via PayPal. Aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”).

Wanneer u voor betaling via PayPal kiest, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar PayPal doorgestuurd.

Uw gegevens worden aan PayPal doorgegeven op basis van art. 6, lid 1, onderonder a, AVG (toestemming) en art. 6, lid 1,onder b, AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de doeltreffendheid van in het verleden uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen.